wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Предизвикателствата пред България в контекста на предстоящото председателство на Съвета на ЕС през 2018г. бяха във фокуса на информационното събитие, което Областен информационен център представи днес в зала 107 на Община-Ямбол.

На него присъстваха представители на общинска и областна администрации и на регионалните медии.

Какъв е механизмът на вземане на решения, в каква взаимовръзка и подчиненост работи Съветът на ЕС с другите институции, какви са общите приоритети за развитие, които ще се разглеждат, какво се очаква от нас като организатори и медиатори на това събитие с голяма обществена значимост и редица други въпроси бяха застъпени на информационната среща.

България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018г. като част от „тройката“ Естония-България-Австрия и ще бъде председател до 30 юни 2018г.

В рамките на този шестмесечен период тя ще играе активна роля в изработване на европейското законодателство, ще бъде организатор на заседания, работни групи и комитети с широко медийно отразяване.

Това ще даде възможност на България да влияе на политическия дневен ред в ЕС, да привлече туристи и бизнес партнъори, да популяризира своята природа, културно и историческо наследство.

Информацията и поставените въпроси  бяха отчетени като полезни и проворкираха интереса на значителния брой присъстващи на събитието.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.