wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23.02.2017 г. от 10:00 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол се проведе пресконференция за осигуряване на публичност по проект „Подобряване на производствения капацитет във Вакуум Ел Систем ООД“ по Договор № BG16RFOP002-2.001-0877-C01, финансиран от ОПИК 2014-2020г. На пресконференцията присъстваха представители на медиите и бизнеса от област Ямбол.

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на "Вакуум Ел Систем" ООД, като специфичните цели включват:
 придобиване и внедряване на нови машини и оборудване - машина за лазерно рязане и CNC обработващ център за струговане/фрезоване;
 увеличаване на производствения капацитет на предприятието;
 разширяване на производствената гама и диверсификация на продукцията;
 оптимизиране на производствените разходи.

Като резултат от проекта е подобрена конкурентоспособността на "Вакуум Ел Систем" ООД чрез достигане на вътрешна норма на възвръщаемост - 18,38%, нарастване на производителността на труда спрямо 2014 с 15,09%, увеличаване на приходите от износ вследствие инвестицията по проекта с 25,38% и повишаване ефективността на производствените разходи спрямо 2014 с 16,1%.

На 28 февруари от 10:00 часа, на територията на предприятието ще се проведе „Ден на отворените врати“, на който ще бъдат представени новите машини и оборудване, закупени по проекта.   

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.