wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 28.02.2017г. ,,Вакуум Ел Систем“ ООД отвори вратите на производствените си помещения за представители на медиите, широката общественост и бизнес партнъори с цел популяризиране на проект „Подобряване на производствения капацитет във Вакуум Ел Систем ООД", финансиран по ОП ,,Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Бяха показани придобитите по проекта две машини – Машина за лазерно рязане и CNC обработващ център за струговане/фрезоване като бяха разяснени подробно тяхното предназначение и начин на работа. От голям интерес за присъстващите бе изцяло електронното управление и прецизността при изработка на детайлите, както и многофункционалността на машините.
Oбщата стойност на проекта е 1 666 666.67 лева, от които 850 000 лева европейско и 150 000 лева национално финансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.