wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

         От 19 до 26 април 2017г. Областен информационен център-Ямбол ще проведе Дни на отворените врати за популяризиране на значими за областта европейски проекти.

         Дните на отворените врати в област Ямбол са част от поредицата събития, с които мрежата от 28 областни информационни центрове в страната отбелязва три ключови събития в рамките на общата инициатива „Заедно за Европа“: 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата.

         Ще бъдат показани проекти в пет населени места, финансирани по ОП ,,Развитие на човешките ресурси“, с които са се решили наболели социални проблеми в общността, а хората, ползватели на тези услуги, са получили житейска подкрепа.

         На 19.04.2017г. жителите на гр.Болярово ще имат възможност да посетят ,,Център за услуги в домашна среда“, гр.Болярово, създаден по проект „Взаимопомощ в общността".

         На 20.04.2017г. ОИЦ-Ямбол ще запознае обществеността със социално предприятие за озеленяване и благоустройство в гр.Стралджа, което осигурява 33 работни места и приятна градска среда.

         На 21.04.2017г. ще бъде показана на широката общественост създадената домашна среда за живот на 8 деца по проект “Къща като вкъщи” в гр.Елхово.

         Всички посетители на Отворените врати на 25.04.2017г. ще може да се запознаят с услугите, които предоставя комплекса за социални услуги за деца и възрастни в град Ямбол.

         Поредицата от събития завършва на 26.04.2017г. с посещение на село Калчево, община Тунджа и дневен център за възрастни, с който се е променил животът на 30 души.

         Дните на отворените врати ще се проведат на упоменатите дати от 13.00 часа.

         С организиране на  изложба на проекти, финансирани от ЕСИФ в областта и открита приемна ОИЦ-Ямбол ще отбележи 10-те години членство на България в Европейския съюз на 25.04.2017г. Изложбата на фотоси ще бъде пред офиса на Областния център на адрес: гр.Ямбол, ул.,,Търговска“ № 34.

 

EUROPE IN MY REGION 2017

     From 19th to 26th April 2017 District Information Point - Yambol will hold Open EU Projects Days to promote significant European projects financed by the European Social Fund in all five municipalities of the region.

     Open Days in Yambol region are part of a series of events with which the network of 28 district information points in the country notes three key events within the overall initiative "United for Europe": 60th anniversary of the Treaties of Rome and the creation the European Social Fund, the 10th anniversary of Bulgaria's membership in the EU and the sixth year of operation of the Network itself.

     Projects in five locations implemented through OP,,Human Resources Development" will be presented, which had solved pressing social problems in the community and the people, users of these services have received life help.

     On April 19th 2017 the residents of Bolyarovo will have the opportunity to visit Center for services at home created under the project "Mutual assistance in the community".

     On April 20th 2017 DIP-Yambol will acquaint the public with the social enterprise for gardening in Straldzha which secures 33 jobs and a pleasant urban environment.

     On April 21st 2017 the creation of a home living environment for 8 children under the project "A house like home" will be shown to the general public in Elhovo.

     What social services offers the complex for social services for children and adults in the city of Yambol will become clear for every visitor of the Open day on April 25th 2017.

     The series of the events will end on April 26th 2017 with a visit to the village of Kalchevo in Tundzha municipality at the Daycare centre for adults, which changed the life of 30 people.

     The doors of the projects will be opened on the said dates at 1:00 p.m.

     With an exhibition of projects financed by the European structural and investment funds in the area and an outdoor reception DIP-Yambol will mark the 10 years membership of Bulgaria in the European Union on April 25th 2017 in front of the office on 34 Tyrgovska Str. in Yambol. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.