wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17.05.2017г. Областен информационен център-Ямбол отпразнува  шестата годишнина от създаването на мрежата от областни информационни центрове в България. Бяха представени резултати от дейността на мрежата през този период, както и обобщена информация от проведените в рамките на националната кампанията „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ събития. Бе обявен финалът на кампанията на територията на област Ямбол.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.