wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 юни в залата на Областен информационен център  - Ямбол се проведе информационна среща, насочена към представителите на бизнеса в областта. Целта на събитието бе да улесни производствените предприятия на територията да получат европейско финансиране в помощ на иновативните си идеи и желания да разширят, осъвременят и разнообразят своите дейности.

            Гост-лекторът проф. Райчевски запозна присъстващите с настоящите и предстоящи възможности по програмите „Иновации и конкурентоспособност“ и „Хоризонт 2020“ като основно разясни връзките с Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020. Професорът е носител на наградата на Министерството на икономиката за принос към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. и член на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

            В най-големи подробности бе представена предстоящата процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, като бе наблегнато на възможните недоразумения и грешки при кандидатстване. До края на тази календарна година се очаква с особен интерес и процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, върху която също бе акцентирано по време на събитието.

            Подобни срещи са особено интересни и полезни за представителите на бизнеса, защото ги запознават предварително с важни и практични моменти, свързани с кандидатстването и управлението на европейски проекти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.