wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 01 септември 2017 г. от 10:30 ч. в залата на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 се проведе работна среща по операция 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“ на ОП за храни между Управляващия орган и представители на партньорските организации от област Ямбол. На събитието присъстваха  представители на общинските администрации от общините в област Ямбол, управляващи проекти за „Социални трапезарии“ по операция 3 на Програмата.  Експертите в отдел „Мониторинг и оценка“ към Дирекция „МСПИ“ на АСП представиха  спецификите при изпълнение и отчитане на проектите.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.