wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На среща с ученици от Професионална гимназия по строителство и геодезия днес Областен информационен център-Ямбол представи кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“, 2018 г. и обявените фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.

Срещата под наслов „Да открием Европа в Ямбол“ се състоя в офиса на областния център и имаше за цел да информира младите хора за възможностите да се включат в Кампанията като се запознаят с проекти, финансирани от ЕС в дните на отворените врати или участват в конкурсите. 

Експертите от ОИЦ-Ямбол разясниха условията за участие и показаха сайта на Кампанията: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/ , на който желаещите да покажат своите познания за културата и традициите на държавите-членки на ЕС в предизвикателна викторина и изразят творческия си подход в конкурсите за снимка и статия в блог. Интерес сред младите хора предизвикаха и атрактивните награди, предвидени за победителите в конкурсите.

За участие във фотоконкурса се изисква авторска креативна снимка на проект, съфинансиран от ЕС и втора на информационната табела на проекта. Срокът за участие е от 23 април до 31 август, 2018 г. като могат да се предоставят произволен брой двойки снимки. Фотографиите на класираните 30 победители ще бъдат включени в пътуваща изложба.

Триседмично обучение по комуникациите на ЕС в Брюксел е наградата за тримата победители в конкурса за блогъри. За целта всеки участник трябва да напише и публикува до 31 август 2018 г. статия за проект с европейско финансиране, променил живота на отделен човек, група от хора или региона като цяло и предостави линка към нея.

Желаещите да тестват своите познания за европейските традиции и култура могат да се включат във викторината, като за победителите е предвидена кошница с деликатеси от различни европейски страни. Класираните (общо 8) ще бъдат обявявани два пъти месечно: на 15 и 30 май, юни, юли и август.

Младежите имаха възможност да разгледат картата с обявените събития от дните на отворените врати в Европа. Бяха презентирани ключови за областта проекти, съфинансирани от ЕС, които показаха по какъв начин се е подобрило качеството на живот в петте общини на областта и дадоха широко поле за избор на проект за участие в конкурсите.

Присъстващите се запознаха и с възможностите за намиране на информация за европейски проекти, които дава работата с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН и ИСУН 2020).

Чрез подобни срещи се цели да се разшири кръгозорът на младите хора и да се повиши интересът им към възможностите  да реализират своите идеи чрез европейски проекти.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.