wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Снимки на новите проекти от област Ямбол, финансирани от ЕСИФ имаха възможност да разгледат жителите и гостите на града пред офиса на Областен информационен център на ул. “Търговска“ № 34.

Изложбата и денят на отворените врати бяха организирани и проведени от ОИЦ-Ямбол в деня на Европа като част от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на Областния информационен център до 18.05.2018г.

Посетителите на изложбата на открито получиха информация за проектите, отразени в снимки, както и за други ключови за областта проекти.

В рамките на деня на отворените врати екипът на ОИЦ-Ямбол показа как проектът за осигуряване функционирането на центъра действа на практика и с какво изпълнението на проектите подобрява живота на хората.

Бяха раздадени и брошури за новите проекти в областта, изготвени от Центъра.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.