wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-Ямбол запозна участниците в информационните срещи в петте общини на областта с изпълнението на  програмите, финансирани от ЕСИФ и с обявените конкурси в рамките  на кампанията на ЕК „Европа в моя регион“.

Цикълът от информационни събития се проведе от 15 до 23 май 2018г. в градовете Болярово, Елхово, Стралджа и Ямбол. В залите присъстваха представители на различни сектори от социално-икономическия живот на общините - местна власт, социални институции, училища, детски градини, учебни центрове, бизнес, НПО и представители на местната общност.

Гостите на събитията имаха възможност да получат информация за напредъка по различни индикатори: брой на сключените договори в различните общини по всяка от програмите, общ брой и стойност на сключените договори по всички програми за всяка община, както и цялостната картина за областта.

Представителите на всяка община научиха в кои сфери са се подобрили условията на живот с помощта на европейското финансиране.

В рамките на срещите бе популяризирана кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“, 2018г. и обявените дни на отворените врати, фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.

Експертите от ОИЦ-Ямбол разясниха на присъстващите условията за участие в конкурсите, наградите за печелившите, показаха сайта на Кампанията и посочиха източници за информация за изпълнени проекти в областта, които участниците във фотоконкурса и в  конкурса за блогъри биха могли да отразят. Бяха представени и проектите на 5-те общини, включени в изложбата на ОИЦ-Ямбол, проведена на 9 май 2018 г. в рамките на Кампанията.

В края на всяка среща присъстващите имаха възможност да коментират информацията и да получат допълнителна такава. Те останаха удовлетворени от възможността периодично да получават точна, синтезирана и актуална информация за проектната активност в своята община и за развитието на региона. Конкурсите от Кампанията също бяха атрактивни с възможността на участниците да покажат своя творчески потенциал, а чрез  него се осъществява и основната цел на „Европа в моя регион“ да се популяризират проекти, финансирани от ЕСИФ.

Извън заложените теми бяха задавани въпроси и обсъждани проектни идеи по отворени или предстоящи процедури от оперативните програми и ПРСР.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.