wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На работна среща с медии днес областен информационен център-Ямбол представи възможностите за инвестиции в неземеделски дейности на територията на селските райони по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от ПРСР 2014-2020г.
Приемът на проекти по три от процедурите по подмярката бе отворен на 05.09.2018г. и ще продължи до 07.12.2018г. 
Обявените процедури по подмярката са:
• “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ с общ бюджет 5 867 400.00 лева;
• „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности с общ бюджет 68 453 000.00 лева “;
• „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” с общ бюджет 58 674 000,00 лева.
Кандидатстването е изцяло по електронен път, чрез ИСУН 2020, където са поместени и документите по процедурите.
Всички желаещи да кандидатстват мога да получат информация всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа в офиса на ОИЦ-Ямбол в гр.Ямбол, на ул."Търговска" № 34.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.