wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Интерес и желание за кандидатстване за неземеделски дейности в област Ямбол отчете Областен информационен център на проведените информационни срещи  с бизнеса, със земеделския сектор и с широката общественост.

Цикълът от информационни събития на тема “Представяне на подмярка 6.4.1. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020 г. се проведе от 21 до 28 септември 2018 г. в с. Генерал Инзово и градовете Стралджа, Елхово, Болярово и Ямбол. Бяха поканени потенциални бенефициенти по трите процедури с отворен прием от подмярката:

  • “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“;
  • „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“;
  • „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”.

Гостите на събитията имаха възможност своевременно да получат на място информация за условията за кандидатстване по трите процедури, за изискванията към кандидатите, за процента на финансиране, за приоритизацията на проектите при оценката им през този програмен период и др.

Срещите преминаха с много въпроси, дискусии и проявен интерес за кандидатстване от присъстващите в залата. Обсъдиха се детайли по конкретни проектни идеи.

На срещите присъстваха и регистрирани занаятчии, извършващи дейност на територията на общината си и с намерение да кандидатстват по процедурата за развитие на занаяти.

Присъстващите получиха специално изготвената от ОИЦ-Ямбол брошура по подмярката и информационни материали.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.