wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пожелание винаги да съществува диалог между област Ямбол и държавата от една страна и между България и Европейския съюз от друга кметът на община Ямбол, г-н Георги Славов откри гражданския диалог за бъдещето на Кохезионната политика за периода 2021-2027г. Диалогът е част от общата инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България, посветена на популяризирането на новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 година и отбелязването на 30 години Кохезионна политика на ЕС. Той цели прилагането на модела „отдолу нагоре“ при бъдещото програмиране на следващия програмен период.

Участници в инициираното от Областен информационен център-Ямбол събитие бяха кметове и заместник-кметове на общините в областта, представители на академичната общност, на администрациите и на бизнеса.

Главният преговарящ по Кохезионната политика на Европейския съюз след 2020г. Андрей Новаков представи основните изменения в предложението на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027г. като планираното увеличение на средствата за България е в размер на 8%. Той коментира изключването на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони от Регламента за общоприложими разпоредби, намаляването на европейското съфинансиране за изпълнение на оперативните програми от 85% на 70% и изрази становището си и по други въпроси. Депутатът от Европейския парламент отбеляза като постижение за страната увеличеният бюджет за следващия програмен период и заяви позицията си за единни правила за всички фондове, в т.ч. и ЕЗФРСР, за опростяване на начина на кандидатстване и за единен одит, който ще позволи бенефициенти с добра проектна история да бъдат одитирани при облекчен режим. Г-н Новаков призова към по-голяма проектна активност и максимално възползване от възможностите за европейско финансиране.

Фокусът на диалога бе насочен към извеждането на приоритети за област Ямбол и планиране на ниво регион с цел да се отговори на потребността  от създаване на програми, които най-ясно да отговарят на спецификите на региона. В тази връзка г-н Ставрев, заместник-кмет на община „Тунджа“ подчерта добрия модел, по който работят местните инциативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие  и необходимостта от опростяване на процедурите и унифициране на изискванията към бенефициента от страна на различните Фондове и Оперативни програми.

Г-н Димитър Иванов, Областен управител, изказа необходимостта да се отчетат спецификата и нуждите на малките населени места, където освен в земеделие, има нужда от инвестиции в много други области, които биха спомогнали за оживяване на териториите.

Значимостта на образованието и нуждите от тясно партнъорство с бизнеса, така че добре подготвените кадри да бъдат полезни за него и да останат да работят в областта подчерта проф. д-р Красимира Георгиева, декан на Факултет „Техника и технологии“ към Тракийския университет.

 Във възникналата дискусия всички присъстващи ясно изразиха своята ангажираност и желание да допринесат за развитието на област Ямбол. Кметът на община Ямбол, г-н Георги Славов бе инициатор на нова работна среща, на която да бъдат изведени регионалните цели и приоритети на развитие, които да бъдат експонирани на национално ниво.

„Важно е да имаме гледната точка за област Ямбол“, подчерта той и изказа желанието си това да бъде само началото на такива диалози за съвместна работа между институции, бизнес и академична общност за развитието на областта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.