wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Организираното от Областен информационен център – Ямбол събитие се проведе в конферентната зала на х-л „Диана палас“, гр. Ямбол. В него участие взеха представители на местната власт, на бизнеса, на академичната общност и на администрациите.

Ангелина Тодорова, Ръководител Звено за координация на ФМФИБ предостави актуална информация за видовете финансови инструменти, управлявани от Фонда и предимствата при тяхното използване.

Фондът за устойчиви градове, новият финансов посредник за Южна България, бе представен от неговия Изпълнителен директор – г-жа Надя Данкинова. Фондът подкрепя устойчиви проекти за градско развитие и туризъм. В този програмен период той е с увеличен ресурс, разширен обхват и по-изгодни условия за кандидатстване. По него могат да бъдат финансирани проекти за градско развитие, за енергийна ефективност, за туризъм и културно наследство. Г-жа Данкинова разясни начинът на кандидатстване и отговори на всички въпроси на присъстващите.

Експертите от ФМФИБ и ФУГ заявиха своята готовност да подкрепят желаещите да кандидатстват за финансови инструменти още от очертаване на проектната идея до изготвяне и представяне на бизнес план.

Конференцията бе навременна и полезна както с информацията за възможностите за финансиране, така и със заявеното желание за сътрудничество между бизнеса и публичната власт.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.