wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 80 проведени събития и над 1200 жители на областта, получили информация за европейско финансиране отчете ОИЦ-Ямбол на състоялата се днес заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол".

Проектът, чийто бенефициент е Община Ямбол, стартира през декември 2015г. и приключва в края на месец декември тази година. Общата му стойност е в размер на 312 951.47 лв.

През този период ОИЦ-Ямбол е организирал и провел редица срещи в различни населени места от областта, на които е дадена информация за възможностите за финансиране по оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по Програмата за морско дело и рибарство и много други. На тези срещи са поканени и са присъствали потенциални бенефициенти по програмите-администрация, бизнес, земеделци, неправителствени организации, читалища, културни институции, училища и детски градини, младежи, артистичните общности и др. Това дава достъп до безплатна, навременна и актуална информация за всички желаещи от област Ямбол да  получат такава. За тази цел спомагат и мобилните информационни кампании, на които експертите от центъра на място разясняват и отговарят на въпроси на жителите на общините от областта.

Предоставена е и информация за инициативи на Европейския съюз, за конкурси, в които жителите от областта могат да участват, за Председателството на България на Съвета на ЕС и др.

Организирани са и проведени конференции, обучения и граждански диалози, на които гости и лектори са били представители на Управляващите органи на Програмите,на различни инстутуции и депутати от Европейския парламент.

Екипът на ОИЦ-Ямбол е подпомагал с логистична подкрепа и е участвал като лектор на събития на други институции и организации като общините в областта, Регионалния съвет на развитие на Югоизточен регион, на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, на Българска платформа за международно развитие, на браншовата организация на пчеларите и др.

Краят на отчетния за ОИЦ-Ямбол и проекта период бе поставен с пъстър коледен концерт на най-малките в Ямбол, които зарадваха присъстващите със своите  песни и танци. Концертът „Културно наследство и коледни традиции в Ямбол“ бе проведен от Областния център и Община Ямбол. Част от инициативата бе и поставянето на коледна украса в града ни.

ОИЦ-Ямбол е изработил и предоставил на информационни срещи и на посетители в офиса 17 различни брошури и 14 листовки с информация за програми, процедури, добри практики от областта и др.

Наред с удовлетворението от свършената работа, екипът на центъра и присъстващите на събитието си пожелаха ОИЦ да продължи да бъде полезен на жителите от област Ямбол. Предстои Община Ямбол да кандидатства с проект за осигуряване функционирането на ОИЦ и през следващите три години, за да могат всички желаещи да имат и в бъдеще достъп до безплатна и експертна информация за европейско финансиране.

  

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.