wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЯМБОЛ

На 22 март 2016г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол бе представен проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол“ с бенефициент Община Ямбол. Този проект ще…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ДВЕ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК

На информационна среща на 25 февруари в офиса на Областен информационен център – Ямбол бяха представени условията за кандидатстване по две отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На работна закуска в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) бяха представени възможностите за финансиране, които предоставя през тази календарна година Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 –…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ- ТУРЦИЯ

Във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег - трансгранично сътрудничество България-Турция /ТГС/, на 19 и 20 януари, в офиса на Областен информационен център -…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“

С  пресконференция и две информационни събития за област Ямбол премина Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“, организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.