Събития на ОИЦ

Годишна конференция на МИГ Завет-Кубрат

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11 декември  2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в новата спортна зала на град Кубрат ще се проведе Годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат”.

В събитието ще участват и представители на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – Добрич информира за работата с ИСУН 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 11 декември (сряда) 2019 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Балчик, екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево.

По време на събитието ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мерките 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

ОИЦ
Добрич

Възможностите за финансиране от ЕСИФ ще представи ОИЦ-Видин в Макреш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 11.12.2019 г., от 10:30 до 12:00 ч., в заседателната зала на читалището в Макреш екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. Акцент в срещата ще бъдат актуални процедури по Оперативните програми. Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с други възможности за финансиране от ЕС.

ОИЦ
Видин

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 11.12.2019 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на хотел Лева - град Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и разглеждане на индикативните графици на оперативните програми за 2020 година.

ОИЦ
Враца

СРЕЩА НА ОИЦ-ВАРНА С УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, ПОСЛАНИЦИ НА ЕП

Дата на събитието
Време на провеждане
15.30 ч.

На 11 декември /сряда/ 2019 г., от 15:30 часа, в залата на Областния информационен център-Варна ще се проведе среща с ученици и учители от училището Посланик на Европейския парламент - Първа езикова гимназия.

На събитието ще бъде обсъдена програмата на най-мащабната платформа, чиято цел е да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС. Участниците в срещата ще разгледат и възможностите за бъдещи съвместни дейности.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В КОВАЧЕВЦИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени да вземат участие са представители на общинската администрация, предприятия, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица.

Място на срещата: Заседателната зала на Община Ковачевци.

ОИЦ
Перник

Информационно събитие в подкрепа на читалищата

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 12 декември 2019 г. от 10:00 ч. в зала на НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  с. Крушари, екипът на  Областен информационен център – Добрич“ ще проведе информационно събитие в партньорство с МИГ „Тервел – Крушари.

По време на събитието ще бъдат представени дейността и услугите на центъра и възможности за финансиране на проектни идеи на читалищата с европейски средства. Екипът на МИГ „Тервел - Крушари“ ще проведе обучение по мярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

ОИЦ
Добрич

Възможностите за финансиране от ЕСИФ ще представи ОИЦ-Видин в Брегово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 12.12.2019 г., от 10:30 до 12:00 ч., на площада в град Брегово екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе изнесена приемна на открито. Потенциалните бенефициенти от община Брегово ще могат да получат информация на място за актуалните възможности за финансиране от ЕСИФ, чрез Оперативните програми и други инструменти, финансирани от ЕС, както и да зададат своите въпроси към експертите от ОИЦ.

ОИЦ
Видин

Работна среща с медиите на ОИЦ – Монтана

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 12 декември 2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в офиса на Областен информационен център – Монтана ще се проведе работна среща с медиите, на която ще бъдат представени резултатите от втория цикъл информационни срещи за 2019 година.

ОИЦ
Монтана

ОИЦ-ВАРНА НАГРАЖДАВА СТУДЕНТИ В КОНКУРС ЗА БИЗНЕС ПЛАН ПО МЕРКИ НА ПРСР

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00 ч.

На 12 декември /четвъртък/ 2019 г., от 16:00 часа, в залата на Областния информационен център-Варна ще се проведе Студентски конкурс за най-добре разработен бизнес план по мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В него ще се включат студенти от IV и V курс от специалностите „Аграрна икономика“ и „Бизнес консултиране“.

След класиране, ОИЦ-Варна ще връчи сертификати на отличените в инициативата.

ОИЦ
Варна