Документи

В изпълнение на разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ осигурява обществен достъп до: