wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“   Важно! Управляващият орган на ОПРР…

Продължава...

Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПАК от програмен период 2007-2013

 Уважаеми бенефициенти, Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Административен…

Продължава...

Обявена е процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.007 „НАДГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

УО на ОПИК публикува Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.