wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Промяната е свързана с изменение на образеца на Декларация за нередности, приложение към Насоките за кандидатстване. Новата Декларация е публикувана на страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - http://esf.bg/, Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове - http://eufunds.bg  и в ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.