wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2016 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

 

pdfОбява

pdfУсловия за кандидатстване

rarДокументи за попълване

rarПриложения за информация

rarДоговор и приложения

pdfКоментари след обществено обсъждане

pdfВъпроси и отговори - 05.12.2016

pdfРешение за прекратяване

Допълнителна информация

  • Валидна до: Четвъртък, 05 Януари 2017

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.