wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПАК ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013

Уважаеми бенефициенти, Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Административен…

Продължава...

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.007 „НАДГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И УСЛУГИ – БИМИС (ФАЗА 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОПДУ С ОТЛИЧИЕ ЗА БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ, ПРИСЪДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

За шеста поредна година Дипломатическият институт връчи годишните си награди, с които отличава един български…

Продължава...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 24 процедури…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.