wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 722

Публикации и издания на ОИЦ - Разград

 

Разградската техническа гимназия продължава изпълнението на проект „Ученически практики”

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” в областния град продължава да работи по проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. От…

Продължава...

Община Кубрат продължава изпълнението на проекта за социално включване

Лудогорската община изпълнява проект BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат” по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В началото на месец ноември…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи за бенефициенти

Във връзка с приема на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.060 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,…

Продължава...

Професионалната гимназия по селско стопанство в Исперих приключва успешно европроект

Проектът BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” завършва с изпълнени дейности. На заключителната…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви процедура за партньорства и насърчаване на селската самобитност

МИГ Завет – Кубрат обяви процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата е в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.