wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

Община Кубрат продължава изпълнението на проекта за социално включване

Лудогорската община изпълнява проект BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат” по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В началото на месец ноември по една от проектните дейности двадесет лица в неравностойно положение заедно с техните лични и социални асистенти посетиха старопрестолния град Велико Търново.

С възхищение и позитивни емоции екскурзиантите разгледаха Самоводската чаршия, Музея на восъчните фигури и новата туристическа атракция – Парка на миниатюрите.

Участниците се любуваха и на гледката към крепостите Царевец и Трапезица.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи за бенефициенти

Във връзка с приема на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.060 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,…

Продължава...

Професионалната гимназия по селско стопанство в Исперих приключва успешно европроект

Проектът BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” завършва с изпълнени дейности. На заключителната…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви процедура за партньорства и насърчаване на селската самобитност

МИГ Завет – Кубрат обяви процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата е в…

Продължава...

Оборудваха Дневния център за деца с увреждания в Исперих по европроект

Община Исперих продължава изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0021-C01 „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото…

Продължава...

Втори прием на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР на МИГ Завет - Кубрат

МИГ Завет – Кубрат обяви втори прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.