wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

МИГ Завет - Кубрат обяви втори прием на проекти по подмярка 4.2 от СВОМР

МИГ Завет – Кубрат обяви втори прием по процедура №BG06RDNP001 – 19.035 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка M04 „Инвестиции в материални активи”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Допустими кандидати по процедурата:

 1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба №3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;
 2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;
 4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на община Завет или община Кубрат.

Допустими дейности за финансиране:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 1. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 2. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 3. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 4. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 5. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 6. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 7. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 8. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими разходи по подмярката:

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване на компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 2. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;
 4. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 5. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта

 

Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 1 ноември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 часа на 31 декември 2018 г.

Бюджетът по процедурата за 2-рия период на прием е 75948.38 лева, което е неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.

 

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, 10 декември 2018 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: mig_zavet.kubrat@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните електронни адреси:

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Екипът на ОИЦ – Разград завърши обиколката си в региона

В периода от 9 до 31 октомври екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград направи есенната си обиколка из областта. Информационните срещи на тема „Актуални и предстоящи процедури по…

Продължава...

Петима „Експерти по европрограми и проекти” работиха в ОИЦ – Разград за ден

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград се включи и тази година в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). По време на кампанията държавни управници…

Продължава...

Селскостопанската гимназия в Разград приключи успешно европроект

Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии  „Ангел Кънчев” в областния град завърши проект „Ученически практики” по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж” за учебната 2017/2018 година. В рамките…

Продължава...

Граждански диалог за новата Политика за сближаване на ЕС се проведе в Разград

Инициатор на събитието бе Областният информационен център (ОИЦ) – Разград, който се включи в националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС” на мрежата от 28 информационни центъра за Европейските…

Продължава...

МИГ – Исперих сключи първите два договора за одобрени проекти

Местна инициативна група – Исперих одобри първите два проекта по мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по Програмата за развитие…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.