wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

МИГ Завет - Кубрат организира обучение за кандидатстване с проекти

Всички заинтересовани потенциални бенефициенти от община Кубрат могат да участват в двудневно обучение на тема „Начин на кандидатстване с проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат в система „ИСУН 2020”. То ще се проведе на 27 и 28 септември 2018 г. от 10 часа в Заседателната зала на Общинската управа.

Обучението е във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат,

Процедурите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ се обявяват в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

ДФЗ – РА в Разград проведе „Ден на отворените врати”

Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция в Разград бе домакин на инициативата „Дни на отворени врати” днес, 21 септември (петък), в своя офис на бул. „Априлско въстание”…

Продължава...

По проект в Община Кубрат назначиха 16 помощници в строителството

Местната управа на Лудогорската община продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0216-C01 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Днес кметът на общината…

Продължава...

Направиха първа копка на нов модерен физкултурен салон в Разград

На официална церемония днес кметът на община Разград д-р Валентин Василев, заедно с народния представител Десислава Атанасова положиха „Първа копка” на новия физкултурен салон. Спортното съоръжение ще се използва от…

Продължава...

До края на септември Бизнесцентър - Исперих набира кандидати за участие в проект

Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център - Исперих” е бенефициент по проект BG05M9OP001-1.023-0060-C01 „Знания и предприемaчeство за успех”, съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Подкрепа на предприемачеството”.…

Продължава...

Хора с намалена работоспособност от община Разград ще работят по европроект

Община Разград e бенефициент по Компонент ІІ на проект „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По него се очаква да бъде осигурена трудова…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.