wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

В понеделник Община Разград организира церемония „Първа копка” за изграждането на физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”

Договор №BG16RFOP001-1.023-0002-C01,

проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград

Община Разград организира в понеделник, 17.09.2018 г. от 10:00 часа на спортната площадка на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград, официална церемония „Първа копка“ на обект „Училищен физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и ОУ „Н. Й. Вапцаров”. Спортното съоръжение се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

На организираната церемония ще се даде старт на изпълнението на строителните дейности по изграждане на модерен, двуетажен физкултурен салон с комбинирани игрища за баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол на малко поле, с капацитет, съобразен с общия брой на учениците в двете учебни заведения.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” е на обща стойност 9 897 137,19 лв. и е насочен към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

МИГ Исперих обяви прием на проекти по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП”

СНЦ „Местна инициативна група Исперих” кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет…

Продължава...

Сертификати за ученици от ПГТС „Христо Смирненски” по проект „Ученически практики”

Сертификати за успешно обучение по проект „Ученически практики” получиха 20 ученици от Професионална гимназия „Христо Смирненски” - гр. Разград. Обучението на възпитаниците на гимназията в специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна…

Продължава...

Община Цар Калоян приключва европроект за социално включване

В началото на октомври т.г. завършва проект BG05M9OP001-2.005-0093-C02 „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян” по Оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

Нови работни места откриват чрез социален проект в Кубрат

Първите 16 трудови договора с работници в озеленяването подписа местната управа на Кубрат. Това стана възможно след преминат пълен курс на обучение от 300 учебни часа, в края на който…

Продължава...

ОИЦ - Разград издаде нова брошура за европроектите в Лудогорието

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и издаде поредна печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изданието включва информация за проекти по оперативните…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.