wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

МИГ Завет - Кубрат подаде проект по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020

На 31 август 2018 г. МИГ Завет - Кубрат подаде в ИСУН 2020 проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Идеята за проект с тематична насоченост „Икономическо развитие и биоземеделие” е инициирана от МИГ Завет - Кубрат и подкрепена с писма за заявяване на интерес от трима потенциални партньори – МИГ от  Италия, Испания и България.

В период от 7 месеца, след евентуално одобрение, МИГ  Завет - Кубрат трябва  да  разработи проектно предложение „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”  за етапа му на изпълнение, а между партньорите ще бъде  сключено Споразумение за сътрудничество.

Развитието на биологичното земеделие е една от приоритетните области на ПРСР. Икономиката на територията на двете общини следва общите тенденции на развитието на българската икономика, включително с някои възможности за по-бързо развитие, основани на все по-нарастващото търсене на храни и възможното на тази основа увеличаване на произвеждана земеделска продукция и производство на храни. Очаква се на територията да навлезе използването на биологично земеделие. Извършеният SWOT анализ на територията показва високо ниво на възможности за устойчиво ползване на природните ресурси, за обединяване на земеделските производители с цел създаване и налагане на местен продукт с добавена стойност, за инвестиции в нови технологии за развитие на модерно селско и горско стопанство. По време на подготвителните дейности ще бъдат  изследвани и оценени на възможностите относно развитие потенциала на територията на МИГ Завет - Кубрат за развитие на биоземеделски дейности, интереса и свързаните с тях проблеми от страна на местни производители.

Целите на проекта са в съответствие със:

  • Специфична цел 1: „Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология” от Приоритет 1: „Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги”;
  • Специфична цел 1: „Генериране на идеи и прилагане на иновативни и интегрирани проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията и за обмяна на опит и добри практики с други територии от страната и ЕС” от Приоритет 3: „Повишаване капацитета на човешките ресурси за генериране и управление на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията”.

В рамките на първия краен срок – 31.08.2018 г., по процедурата за подготвителни дейности, обявена от Управляващият орган на ПРСР на 01.08.2018 г., са внесени общо 8 проектни предложения от МИГ, прилагащи стратегии на територията на България. Два проекта са подадени по процедурата за изпълнение на дейности за вътрешнотериториално сътрудничество.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Библиотекари повишиха квалификацията си с евросредства

Десет читалищни библиотекари от Лудогорието преминаха обучение в рамките на процедура „Ваучери за заети лица”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В продължение на 11 месеца…

Продължава...

МИГ - Исперих обсъжда публично промени в Стратегията за ВОМР

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих” кани всички заинтересовани лица от територията на община Исперих за участие в обществено обсъждане на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие…

Продължава...

Участници в Лятната програма на Сдружение „ЖАНЕТА” посетиха ОИЦ

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград бе домакин на среща с ученици-участници в Лятната програма за работа с деца на Центъра за обществена подкрепа, създаден по проект от…

Продължава...

Разградска строителна фирма приключи успешно европроект

Проектът BG05M9OP001-1.008-0115-C02 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на трудовата дейност в „САВ - Разград” ООД” е по процедура „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие…

Продължава...

Център „Резонанс” създава социално предприятие по европроект

Центърът за извънучилищна подготовка „Резонанс” в Разград изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0064-C01 Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на проекта е 294 714…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.