wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

МИГ - Исперих обяви прием на проекти по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството”

СНЦ „Местна инициативна група - Исперих” кани желаещите бенефициенти да представят проектни предложения по обявената процедура №BG05M9OP001-1.035-МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството” в рамките на Стратегията си за Водено от общностите местно развитие.

Целта на процедурата е осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за стартиращи фирми на територията на МИГ - Исперих, включително консултантски услуги, съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и управление на бизнеса, пренос на нови знания както сред заети, така и сред безработни лица, желаещи да стартират собствен бизнес.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния предприемачески потенциал;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в бизнеса, и др.;
  • Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения;  
  • Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса;
  • Предоставяне на специализирани консултантски услуги на лицата, подпомогнати по процедурата по въпроси, свързани с развитието на бизнеса като: услуги по управление на човешките ресурси и спазване на нормативни изисквания за развитие на бизнеса; данъчно планиране на дейността, съблюдаване на данъчни ефекти според спецификата на конкретния бизнес; консултации по трудови и осигурителни въпроси, включително възможности за участие на кандидат-предприемачите по програми и ползване на насърчителни мерки за заетост; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието на кандидат-предприемачите.

Общият бюджет на процедурата е 200 хил. лева. Помощта за кандидатите е 100% безвъзмездна.

За индивидуални проекти праговете са:

Мин. размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП): 20 хил. лева

Макс. размер на БФП: 75 хил. лева.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/177f4b26-c0ea-4b64-a91a-4b41e247cdbc; http://www.leaderisperih.eu/wp/

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 16:30 часа на 10 септември 2018 г.

Предложенията трябва да се подават само по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ‒ https://eumis2020.government.bg.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Два проекта за близо 3,5 млн. лева ще изпълнява Община Разград

Двата нови проекта са „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания” и „Основен ремонт и въвеждане на…

Продължава...

Семинар по проект за социални иновации се състоя в Разград

Семинар на тема „Създаване и развиване на модел на женски ресурсен център за социално приобщаване на жени в уязвимо положение” по проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на…

Продължава...

И последната смяна от Еколято 2018 гостува на ОИЦ

Участниците от последната смяна на инициативата „Еколято 2018”, заедно с ръководителите си Ренета Маринова, Рина Михайлова и Мехмедали Мустафа, посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград днес. Екипът на ОИЦ…

Продължава...

С над 1 млн. лева от европроекти три общини в Лудогорието развиват социално предприемачество

През последните няколко месеца местните управи на Кубрат, Завет и Самуил подписаха договори с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на проекти в рамките на…

Продължава...

ОИЦ - Разград организира среща в подкрепа на предприемачеството

Eкипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на фирми, Сдружение „Местен бизнес - Разград”, Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара, Стопанската камара, Регионалният съвет на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.