wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

В община Самуил създават социално предприятие по европроект

Това ще стане по проект BG05M9OP001-2.010-0239-C01 „Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие ‒ община Самуил”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Стойността на проекта възлиза на 277 158, 88 лева и е изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Договорът за финансирането на проекта е подписан на 22 юни т.г., като дейностите се очаква да продължат 15 месеца – до 22 септември 2019 г.

Основната цел на проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на 20 лица от уязвимите групи (5 лица с увреждания и 15 в неравностойно положение, вкл. и други социално изключени) чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция.

За целта ще се създаде ново общинско социално предприятие с предмет на дейност: Озеленяване и поливане на общински паркове, градинки и зелени площи; комунално-битови дейности: почистване на алеи, тротоари, детски и спортни площадки, зелени площи и цветни алеи.

Ще бъдат назначени 8 работници за озеленяване, 6-ма чистачи, 2-ма поливачи, 2-ма градинари, 1 общ работник и 1 шофьор. Те ще извършват дейност за период от 12 месеца.

За целевата група по проекта са предвидени психологическа подкрепа, социална и професионална интеграция.

Бенефициентът от своя страна е поел ангажимент да осигури автомобил за нуждите на социалното предприятие. За устойчивост на резултатите се предвижда продължаване на функционирането му и запазване на 10 работни места след приключване на проектните дейности.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Среща на работодатели с безработни се проведе в Кубрат

В изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-2.005-0061-C03 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в общинския център се…

Продължава...

Пореден етап от изпълнението на проекта за модернизация на депото за отпадъци в Разград

Община Разград, бенефициент по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”…

Продължава...

Участници в Еколято 2018 посетиха ОИЦ - Разград

Близо 80 ученици и техни преподаватели от I-ва и II-ра смяна на инициативата „Еколято 2018” гостуваха на екипа на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград през последните две седмици. Младите…

Продължава...

Социално предприятие за озеленяване и благоустройство ще заработи в Завет

Това стана ясно на последната сесия на местния парламент в града. Предприятието ще започне своята дейност през септември т.г. и в него ще се назначат 32 души от различните населени…

Продължава...

От вчера МИГ Завет – Кубрат приема проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

МИГ Завет – Кубрат обяви процедура №BG06RDNP001–19.047 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” за прием на проектни предложения. Процедурата е в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.