wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

На официална церемония откриха обновено с евросредства училище в Исперих

Проект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” е най-големият инвестиционен проект в община Исперих за 2018 година, на обща стойност 1 298 457,73 лева. Той се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура”, Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0018-C01/09.12.2016 г.

Официални гости на церемонията по откриване на обекта бяха Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и кметът на община Исперих Бейсим Руфад.

Събитието откри ръководителят на проекта Севим Адем, секретар на Община Исперих. Тя запозна присъстващите ученици, учители и гости с постигнатите резултати и очаквания ефект от обновяването на сградата и модернизирането на учебните кабинети:

  • Направена е топлинна изолация на стените, покрива и пода, подменени са подови настилки и интериорни врати, ремонтирани са тоалетни, вкл. за лица с увреждания, изградена е нова котелна и отоплителна инсталации, монтирани са LED осветителни тела, изградена е мълниезащитна инсталация;
  • Доставено е ново оборудване, включващо мултимедийни системи и лаптопи за всички учебни кабинети, компютърни конфигурации за два специализирани кабинета – по икономика и чужди езици, нови бюра, маси и столове;
  • Изградена и оборудвана е мултифункционална спортна площадка и е благоустроена средата около нея с нови пейки и кошчета;
  • Доставен е нов трактор за учебни цели.

След прерязването на лентата гостите разгледаха обновените модерни кабинети и новото оборудване, както и мултифункционална спортна площадка.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви втори прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви втори прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка M04 „Инвестиции в материални активи”. Процедурата е в рамките…

Продължава...

Започва реконструкцията на читалището в Кубрат

В изпълнение на дейностите по проект „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или…

Продължава...

ОИЦ – Разград представи успешни европроекти в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград посрещна представители на местната общност, в рамките на информационна среща на тема „Популяризиране на успешни европроекти в Лудогорието”. Участниците се запознаха с…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви прием на проекти по подмярка 6.4 от СВОМР

МИГ Завет – Кубрат обяви процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата е в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане…

Продължава...

Разградската техническа гимназия продължава изпълнението на проект „Ученически практики”

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” в областния град продължава да работи по проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. От…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.