ОИЦ-ЯМБОЛ И МИГ „ТУНДЖА“ ПРЕДСТАВИХА ПРЕД ФИРМИ ОТ ОБЩИНА ТУНДЖА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

Условията за кандидатстване по процедура „BG16RFOP002-2.109 МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ представиха пред потенциални бенефициенти ОИЦ-Ямбол и Местна инциативна група „Тунджа“. Срещата бе инициирана във връзка с предстоящия прием по процедурата, по която малките и средни предприятия от община Тунджа, които оперират в определени икономически сектори могат да модернизират своето производство.

Очакваният начален срок за прием на проекти по тази процедура е 31.05.2022 г., а крайният - 30.06.2022 г.

Експертите на ОИЦ-Ямбол представиха условията за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите, интензитет на помощта и др.

Екипът на МИГ „Тунджа“ разгледа в детайли особеностите при подготовката на проектното предложение, етапите и стъпките на кандидатстване. Беше акцентирано върху потенциалните затруднения пред бенефициентите в този процес на подготовка и подаване на проектите и бяха дадени указания как да се избегнат евентуални грешки.

В края на срещата беше отделено време за въпроси и отговори, свързани с подготовката на документите.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg / oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол