СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.115 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природнот

мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.115 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.115 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да се подкрепи опазването и валоризирането на природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм в рибарска територия Високи Западни Родопи: Батак -Девин - Доспат.  

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

  • Образователни дейности, насочени към опазване на околната среда с различни целеви групи, като ученически лагери, състезания по ориентиране, курсове за природолюбители и други; 
  • Организиране на почистващи инициативи с участието на доброволци;
  • Проучвания, свързани със състоянието на водите и околната среда;
  • Квалификационни курсове за еко патрули, които работят съвместно с институциите;
  • Изграждане на електронни системи за наблюдение и превенция на бракониерството в Рибарската област (РО) (компютъризирана система с радари и камери за постоянно наблюдение на водите);
  • Изграждане на дребномащабни съоръжения за наблюдение на видове животни край язовирите и реките (с вид до естествената среда).

 

Реализацията на дейностите по проектите ще създадат условия за опазване на околната среда в територията обхваната от МИРГ, валоризиране на природното и културно наследство и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  170 909 лв.

           

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 3 911.60 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес за  един  проект  не може да бъде по-голям от 97 791.50 лева.

 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • Общини: Батак, Девин, Доспат;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
  • Училища и музеи от Рибарската територия (от общини Батак, Девин и Доспат).

 

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ - http://www.flag-rhodope.bg/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи