ПРОЕКТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В БУРГАС

Експерти от Областен информационен център-Бургас взеха участие в международен семинар по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В първия панел на събитието бяха отчетени реализираните мерки по проектите на общините Бургас, Поморие и Средец за модернизация и обновяване на уличното осветление. Ангажираните с реализацията на дейностите експерти представиха специфичните цели и постигнатите резултати от нововъведенията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и постигане на енергийни и финансови спестявания.

Във втората част на семинара беше отчетен напредъкът при внедряването на ВЕИ, посредством използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в детска ясла № 3 в гр. Бургас и детска градина „Веселушко“ в гр. Поморие.

В събитието взеха участие представители на норвежкия партньор в проектите на Община Бургас „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002 и „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термо-помпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, ДБФП №BGENERGY-1.002-0004-C02, Норск Енерджи. Участниците от Кралство Норвегия споделиха опита и добрите си практики в областта на системите за улично осветление, геотермална енергия, енергиен мениджмънт в общините и енергиен офис за консултиране на обществеността в областта на енергийната ефективност.

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас