ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБУЧАВА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Поредица от професионални обучения на лица от уязвими групи стартира Община Благоевград. Обученията са част от дейностите по изпълнение на интегриран проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Целта на обученията е да се повишат знанията, уменията и пригодността за заетост сред представители на различни уязвими групи в Община Благоевград. Заниманията са за придобиване на професионална квалификация първа степен в три специалности – „Хранително-вкусова промишленост“, „Пътища, магистрали и съоръжения“ и „Основни и довършителни работи“. Във всяко обучение са включени по 12 участници, като то преминава през теоретична и практическа част. Продължителността на заниманията е 300 учебни часа, разпределени в рамките на два месеца.

Провеждането на професионалното обучение предхожда дейности по осигуряване на субсидирана заетост, в която ще вземат участие лицата, преминали курса за повишаване на квалификацията.

Стойността на проект „Подкрепа за социално включване“ е 711 011,06 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнението му е 19 месеца и всички дейности трябва да бъдат приключени до края на месец юни 2023 г. От стартирането на проекта през месец януари до сега Община Благоевград вече е провела мотивационни обучения на 40 лица от уязвими групи. Ангажираните в тези обучения са преминали през четири модула – подготовка на документи за работа, набиране на информация за свободни работни места, представяне пред работодател и използване на позитивното влияние на групата. Проектът предвижда и широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане от училище, занимания за деца и ученици, за които българският език не е майчин, осигуряване на психологическа подкрепа в образователните институции и други.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28; 0893/405768, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com