84 646 140, 73 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец септември 2022 г. по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Със средствата фирмите ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази.

836 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 84 646 140,73 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., през месец септември 2022 г.

В изпълнение на законовите разпоредби, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган по ОПИК, публикува следния „Списък на операциите“, съгласно приложимото европейско законодателство.

Общият бюджет по процедурата възлиза на 136 млн. лв. До 23 май 2022 г., когато изтече крайният срок за подаване на проектни предложения, по нея кандидатстваха общо 982 компании от преработващата промишленост за безвъзмездна помощ в размер на над 100 млн. лв.

В зависимост от нуждите си те ще получат между 25 000 лв. и 150 000 лв., като едно от условията е да имат 50% собствено участие. Със средствата ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази. Така ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.