Предоставяне на услуги по обучения и консултации за подпомагане на МСП и потенциални предприемачи

проект „ПРЕосмисляне на МИКРОкредитирането като инструмент за подпомагане на МСП и стимулиране на МЕСТНИ икономики“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“

Начин на подаване на оферти: На хартиен носител на адрес: гр. Хасково, ул. Добруджа № 44, тел. 0889 514123

Документация
Attachment Size
REMICRO LOCAL_PMS160.rar 1.08 MB