Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2, приети с РМС от 16.11.2022 г.

На заседание на Министерски съвет, проведено на 16.11.2022 г. са приети с Решения на Министерски съвет (РМС) интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2. РМС са обнародвани в Държавен вестник, бр. 93 от 22.11.2022 г. ИТСР определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране и ще изпълняват ролята на интегрирани териториални стратегии в прилагането на новия интегриран териториален подход.