ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА ЮНЛЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 2021-2027 Г.

В съответствие с разпоредбите на Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., Централното координационно звено стартира повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на опазване на околната среда, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските фондове при споделено управление, за периода 2021 – 2027 г.

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на Комитета за наблюдение, са поканени да подадат заявление за участие.

Изборът на лицата, подали заявление, се осъществява при условията и по реда на процедурата, регламентирана в Раздел I на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г.

В избора могат да участват единствено юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, работещи в сферата на опазване на околната среда.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от ПМС № 302 от 2022 г. ЮЛНЦ, желаещи да участват в състава на Комитета за наблюдение, трябва да отговарят на следните общи критерии:

  • да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
  • да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
  • да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;
  • да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на Комитета за наблюдение, не може да членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

Писменото заявление за участие в избора се представя по образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана, утвърден със Заповед № Р-216/05.10.2022 г. на заместник министър-председателя по управление на европейските средства.

Едно ЮЛНЦ за общественополезна дейност може да подаде само едно заявление за участие в избора.

Към заявлението се прилагат:

1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, в случай че ЮЛНЦ не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

2. Списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПМС № 302/2022 г., както и документи, доказващи изпълнението на критерия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПМС № 302/2022 г.;

3. Списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПМС № 302/2022 г. и документи, доказващи изпълнението на критерия по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПМС № 302/2022 г.;

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г. – по образец, съгласно Приложение № 2.

Образците на заявление за участие в процедурата и декларацията към него в word-формат могат да бъдат намерени ТУК.

Заявленията за участие в процедурата и приложенията към тях се подават до г-н Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет в срок до 23:59 ч. на 27.01.2023 г. (15 работни дни от датата на публикуване на поканата).

Заявленията се подават по електронен път на адрес: MS_register@government.bg

Заявлението и декларацията към него се подписват от законния представител на ЮЛНЦ по един от следните начини:

  • с квалифициран електронен подпис;
  • със саморъчен подпис на хартиен носител, върху който се поставя печат на ЮЛНЦ.

Когато заявлението и декларацията са подписани на хартиен носител, се подават сканираните им копия.

С подаването на заявлението се счита, че е изразено съгласие за съхранение и обработка от Администрацията на Министерския съвет, като администратор на лични данни на предоставените от кандидатите лични данни за целите на настоящата процедура в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Когато при проверката на получените заявления се установи липса на документи и/или друга нередовност, кандидатите ще бъдат уведомени еднократно с електронно съобщение до посочения в заявлението електронен адрес да представят необходимите документи и/или информация в срок до 3 работни дни от датата на изпращане на електронното съобщение.

В срок до 10 работни дни след изтичането на срока за подаване на заявления за участие в избора, директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 5, ал. 1 и 2 от ПМС № 302 от 2022 г., и ги кани да излъчат общо един основен член и до трима резервни членове. Юридическите лица определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус провеждат жребий.

Всеки от излъчените представители следва да отговаря на следните условия, определени в чл. 5, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г.:

  • да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
  • да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
  • да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  • да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

В срок до 10 работни дни от получаване на поканата посочените по-горе ЮЛНЦ следва писмено да уведомят директора на дирекция „Централно координационно звено“ за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение. В същия срок се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г.

До предоставянето на документите съответният основен член или резервен член не може да бъде включен поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение и не може да участва в заседанията и вземането на решения от него.