Информация за размера на възнагражденията, изплатени през 2022 г. на лицата, одобрени в проведените Централизирани конкурси за външни оценители