ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДАБ

„Разчитаме на екипа на ОИЦ-София да получаваме навременна информация за отворени процедури по програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, особено за такива, които касаят възможности за успешно интегриране в българското общество на лица, получили международна закрила“. Това каза при откриването на информационната среща председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Мариана Тошева.

В рамките на събитието бе представена структурата на европейско финансиране през програмен период 2021-2027. Представени бяха и основни приоритети и предстоящи възможности за финансиране по програмите: „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027 и „Образование“ (ПО) 2021-2027.

В хода на презентацията експертите посочиха, че съгласно актуализирана Индикативна годишна работна програма на ПРЧР 2021-2023, през 2023 година ще бъдат отворен приемът на няколко процедури за подбор на проектни предложения, насочени към осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на пазара на труда. Експертите подчертаха, че програмата се изпълнява в съответствие с хоризонталните политики на ЕС за равни условията на пазара на труда и защита срещу дискриминация.

Екипът информира още, че до месец март се очаква да стартира процедура  „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ от Програма „Образование“ 2021-2027 г., която ще бъде насочена към насърчаване изграждането на ефективни мултикултурни общности в образователните институции. Допустими кандидати по процедурата ще бъдат общините и ЮЛНЦ за обществено полезна дейност с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция лица търсещи или получили международна закрила и други уязвими групи.

Присъстващите проявиха интерес към възможности за финансиране на проекти за  провеждане на обучения по български език на законно пребиваващи лица, получили международна закрила, както и към финансиране на проекти за обновяване на публичния сграден фонд на териториални поделения на Агенцията в страната.

В отговор на поставените въпроси екипът на ОИЦ-София информира, че по-голямата част от финансирането ще бъде осигурена по линия на фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Информационна среща се организира по покана на Държавната агенция за бежанците.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.