Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg, не по-късно от 07.03.2023 г.

линк към ИГРП