Допълнение от УО на ОПОС към указанията от 05.10.2022 г., изм. и доп. от 11.10.2022 г., изм. и доп. от 02.02.2023 г. за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП

Уважаеми бенефициенти,

На 30.09.2022 година е обнародвано ПМС №290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за Изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), с което се утвърждава принципът за индексиране на договори, сключени съгласно ЗОП с предмет „строителство“ или „инженеринг“, в частта изпълнение на строителство.  Предвид посоченото, Управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (УО на ОПОС) Ви уведомява, че във връзка със срочното изпълнение на договорите с избраните от вас изпълнители и периодичното подаване на искания за предоставяне на средства, както и последващата им верификация и плащания, има готовност за увеличаване на финансовия ресурс, предоставен като безвъзмездна финансова помощта (БФП), чрез сключване на допълнително споразумение към АДБФП, при спазване на посочените по-долу условия. В режим на ограничени финансови средства и в съответствие с принципа за добро финансово управление, УО на ОПОС има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% (петнадесет процента) от стойността им. Увеличението на БФП е без ДДС, в случай че разходът не е допустим, респ. с ДДС при допустим ДДС.

За сключване на допълнително споразумение към АДБФП следва да се изпълнят следните процедурни стъпки:

 1. (Изм. от УО на ОПОС от 11.10.2022 г.) В срок от 10 работни дни след получаване на настоящото съобщение всеки бенефициент, попадащ в обхвата на разгледаните в методиката случаи, следва да представи сключено „Допълнително споразумение“ между възложител и изпълнител на строителство, при спазване изискванията на ПМС № 290/2022 относно начина за изменение на формиране на крайната цена на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. В рамките на този срок бенефициентите следва да представят и искане за изменение на АДБФП в ИСУН, съгласно приложимите образци и функционалности на ИСУН 2020. В модул „Кореспонденция“, темата на кореспонденцията да бъде озаглавена „Искане за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. В допълнителното споразумение следва да е посочена сумата, с която се увеличава стойността на договора за СМР, което увеличение да бъде отразено в бюджета на проекта към АДБФП. Срокът по изречение първо от настоящата точка следва да се счита за индикативен. Искания за изменение на АДБФП ще се разглеждат и процедират при тяхното представяне в УО на ОПОС.
 1. Актуализирането на стойността на БФП ще се извърши със сключване на Допълнително споразумение към АДБФП и ще бъде еднократно, като максималният приложим процент ще е 15% на ниво отделен договор с изпълнител.

(Изм. от УО на ОПОС от 11.10.2022 г.) УО на ОПОС ще разглежда исканията за актуализиране на стойността на БФП по реда на тяхното постъпване. УО ще прилага следните критерии при одобряване искането за изменение на бюджета към АДБФП, като си запазва правото на преценка, съобразно обстоятелствата:

 • Наличен е финансов ресурс по процедурата, приоритетната ос и програмата;
 • На изменение подлежат цените за извършени строителни дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки за строителство;
 • Налично е Допълнително споразумение за индексация на цената на договора в следствие на инфлация между възложител и изпълнител, съобразено с чл. 117а от ЗОП и Методиката, и правилно изчисление на сумите за индексация при прилагане на методиката, одобрена с ПМС № 290/2022 за всяко тримесечие, попадащо в интервала, за който е приложима формулата към чл. 4 от ПМС № 290/2022;
 • При договори, които се изпълняват със собствено участие от страна на бенефициента, увеличаването на стойността на договора за строителство ще доведе до повишаване на собственото участие със същия процент. Това налага да бъде осигурено и увеличение на съфинансирането от страна на бенефициента, като за същото е предвидено процедура по осигуряването му. Анексирането на  АДБФП ще се допуска при спазване на съотношението собствен принос / БФП и ограниченията за предоставяне на държавна помощ;
 • Договорът, съгласно ЗОП, с избрания изпълнител с предмет строително-монтажни работи или инженеринг не е приключил в съответствие с чл. 72 от ППЗОП;
 • На индексация не подлежат договори, по които всички дейности за СМР са изпълнени, приети и разплатени от Възложителя;
 • Не е подадено към УО на ОПОС окончателно искане за плащане по АДБФП и дейностите по проекта не са приключили.

Заб. При наличие на всички обстоятелства за промяна на стойността на БФП, УО на ОПОС ще процедира Допълнителното споразумение към АДБФП в срок от 15 работни дни (срокът е индикативен).

 1. (Изм. от УО на ОПОС от 28.02.2023 г.) Изменението на бюджета вследствие индексация на договорите с изпълнители следва да се отразява на отделни нови редове, като с цел отнасяне към правилната категория разходи и в съответствие с §7 от ПЗР от ПМС №23/2023, касаещо изменението на ПМС 189/2016, новият бюджетен ред е необходимо да се отнесе към категория СМР с наименование „Съотносими допълнителни разходи за СМР, съгл. чл. 117а от ЗОП, по Договор № ...“. При наличие на повече от един сключен договор за строителство, броят на бюджетните редове е необходимо да съответства, както на броя на отделните договори за строителство, така и на кодовете на интервенция за изпълняваните СМР по тях.
 1. Към искането за изменение на АДБФП, УО на ОПОС ще изиска от бенефициента подробен финансов график за изпълнението на проекта до срока за допустимост на разходите – 31.12.2023 г. съответно – до срока на дейностите по проекта. При наличен финансов ресурс в бюджета на проекта, достатъчен за покриване на одобрената от Възложителя и УО на ОПОС индексация, обективирана в Допълнително споразумение между изпълнител на СМР и възложител, не се пристъпва към увеличаване на бюджета на проекта, като финансирането на индексацията се извършва в рамките на наличния ресурс по одобрения бюджет към АДБФП.
 1. Вследствие индексация на стойностите на сключените договори за строителство, при достигане на сумата за БФП над 50 млн. евро, проектът минава прага за „голям проект“. Одобряването на „голям проект“ се извършва съгласно изискванията на (ЕС) 1303/2013, чрез процедура в ЕК, следвайки и националното законодателство, което налага подготовка на формуляр за „голям проект“, подготвен от бенефициента и прилагане на процедурата, съгласно ЗУСЕФСУ.

Заб.: За бенефициенти ВиК Русе, ВиК Сливен и ВиК Шумен по процедура BG16M1OP002-1.016 и процедура BG16M1OP002-1.020 с бенефициент Столична община, преди стартиране на действия, от страна на бенефициентите за подписване на Допълнителни споразумения, отразяващи индексация на договорите за строителство и по подготовка на формуляр за „голям проект“, следва в оперативен порядък да се комуникира с УО на ОПОС.

     7. (Доп. от УО на ОПОС от 02.02.2023 г.) С настоящите указания УО на ОПОС не ограничава възложителите, при наличие на финансова възможност, за сключване на своя отговорност и при спазване на ЗОП на Допълнително споразумение за увеличаване цената на договора вследствие индексация, прилагайки ПМС № 290/2022, със суми, надвишаващи 15% от стойността на договора. Препоръчително е в тези случаи да се представи на УО на ОПОС отделно допълнително споразумение по реда на чл. 117а ЗОП само за целите на изменението на АДБФП по т. 2, съобразено с всички поставени в настоящите Указания условия, вкл. категорично изключване от обхвата му на индексация, която не се отнася за строителство, максимален размер на индексацията до 15 %, спазване на съотношението БФП/собствен принос и др. Допълнителните споразумения по чл. 117а ЗОП, които уреждат индексация над 15 % на цената на договора/рамковото споразумение за строителство, и не служат за доказване необходимостта от изменение на АДБФП, на този етап не следва да се представят на УО на ОПОС.