ВТОРО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА НА ТЕМА: „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“

  Екипът на ОИЦ-Враца взе участие във второто регионално събитие за област Враца на тема: „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“, което бе проведено на 16.03.2023 г. във Враца. Второто Регионалното събитие е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение до 14.05.2023 г.

 Събитието бе насочено към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво, представяне  на основните моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000; на  мерките, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г. и  връзката между мерките на НРПД и планове за управление на Натура 2000.  Като европейска мрежа от защитени зони, Натура 2000 трябва да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. По директивата за местообитанията в България са определени 233 защитени зони за местообитания, а други 120 зони са определени по директивата за птиците Плановете за управление Натура 2000 ще бъдат средносрочни планови документи със срок за изпълнение 6 години.

 Проектът е стартирал с провеждане на проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите страни и широката аудитория за подхода за управление на Натура 2000, въз основа на проучването се предвижда създаване на единна комуникационна платформа, която ще подпомогне провеждането на три национални информационни кампании Знания за „Натура 2000, В рамките на кампанията ще бъдат организирани 3 национални и 84 регионални събития  за представяне на възможностите и ползите, които предоставя европейската екологична мрежа.

 Разработена е концепция за дигитална маркетинг кампания, една от дейностите ще бъде създаване онлайн платформа, на която ще бъдат качвани всички материали, подготвени от изпълнителите. Посредством дигиталната платформа ще бъдат проведени три национални конкурса „Знания за Натура 2000“, по един годишно, на които ще бъдат излъчени по 28 регионални и 3 национални победители. За целта ще се разработи интерактивен конкурсен инструмент. В рамките на проекта ще бъдат организирани и три научни форума по актуални специфични теми, свързани с мрежата Натура 2000.