ПРОЕКТ BG05SFPR002-1.001-0002 „ЗАПОЧВАМ РАБОТА” – КОМПОНЕНТ 1 „АКТИВИРАНЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027 г.“

   На 23 март ОИЦ-Враца взе участие в пресконференция по повод Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., с бюджет за Компонент 1 – 34 млн. лв..

   Целта на проекта е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.

   Целевата група по проекта са икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от КСО, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на ЗНЗ и не са във формално образование или обучение. До 4 седмици преди включване в проекта, лицата следва да отговарят на същите изисквания и условия, посочени в дефиницията за „неактивни . Съгласно възрастовото разграничение на Приоритети 1 и 3 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, по Приоритет 1 са допустими неактивни лица, които са на възраст над 29 г., докато по Приоритет 3 са допустими неактивни лица, които са на възраст до 29 г. вкл. Възрастта на участниците се изчислява от датата на раждане и се определя от датата на включване в дейности по проекта.

   Индикаторите по проекта са 56 хил. неактивни лица, от които 28 хил. да бъдат активирани и при напускане на операцията да са започнали да търсят работа.

   Дейностите по проекта са:

1. Прилагане на иновативни подходи и дейности за идентифициране, информиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица – В рамките на дейността ще бъдат назначени активатори, които ще установяват контакт с неактивните лица. Дейността ще бъде подпомагана от служители на Агенция по заетостта, включени в щатното разписание. Предвижда се актуализиране на съществуващите методики за идентифициране и активиране на неактивни лица.

2. Обучение на „активатори“ от местните общности, подготовка за работа с целевата група – Целта на тази дейност е посредством активатори от местните общности, както и от служители на АЗ, изпълняващи дейности по проекта, да се достигне до неактивни лица.

3. Организиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи – Целта е достигане до по-голям брой от неактивното население в страната, включително до младежите. Целта на тези събития и кампании е да се представят възможностите, от които неактивните лица могат да се възползват, за да бъдат активни по отношение на реализацията си.

4. Формиране на мобилни екипи с цел информиране, активиране и установяване на връзки с неактивни лица – Целта на дейността е да бъде осигурено достигането до неактивните лица чрез мобилни екипи, които ще посещават отдалечените от териториалните поделения на Агенция по заетостта и труднодостъпните населени места и квартали с цел достигане до максимален брой неактивни лица.

5. Апробиране на услуги за комплексна подкрепа – създаване на центрове/клубове за активиране – В рамките на дейността е предвидено е да бъдат създадени центрове/клубове за активиране, които ще бъдат локализирани извън териториалните структури на АЗ, но ще са административно и информационно свързани с тях. В новосъздадените центрове/клубове неактивните лица ще имат възможност да се запознаят с пълния набор от услуги, предлагани от АЗ.

6. Провеждане на „Ателиета за търсене на работа” (АТР) – Провеждане на АТР, чрез които ще се предложи възможност на неактивните лица, активирани по проекта да извършат самооценка на личностните си качества и да подобрят своите уменията за търсене на работа и успешно представяне пред работодатели.

7. Организиране на трудови борси – В рамките на дейността ще се организират трудови борси за насърчаване на активността на представителите на целевата група.

8. Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата мерки за обучение, образование/валидиране, заетост – Трудовите посредници на АЗ ще извършват насочване на лицата от целевата група към свободни работни места посредством субсидирана заетост или работни позиции на първичния пазар на труда, към валидиране, последващо обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на ключови компетентности.

Регистрираните безработни лица към 28.02.2023г. в Община Враца са 1677; от тях ново регистрирани през настоящата година 492 лица; устроените лица за същия период са 426. Тези данни представи  г-жа Виолета Андреева –Директор на Бюро по труда Враца.