Възможностите за секторни и интегрирани инвестиции представи днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева пред академичната общност

Важната връзка между висшето образование, науката, бизнеса и иновациите е отчетена и заложена както в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., така и в Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. Устойчивото развитие на българските градове и региони е тясно свързано с подкрепа за научно-изследователски дейности и създаване на оптимални условия за придобиване на нови знания и умения от младите хора и студентите.

В рамките на инструмента за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) ще се осъществи сътрудничество между научната сфера, бизнеса и местните власти за постигане на иновативни резултати и добавена стойност от инвестициите. Професионалното образованието и постоянната връзка с бизнеса са ключови предпоставки за последващото реализиране на пазара на труда.

Събитието се проведе в Националния център по мехатроника и чисти технологии, Технически университет – гр. София, който е изграден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).