Управляващият орган представи възможностите за финансиране по Програма „Околна среда“ на информационна среща в Шумен

На форума присъстваха представители на областните и общинските администрации от Североизточен район за планиране, областни управители и кметове на общини от района

 

Управляващият орган (УО) на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) проведе информационна среща за представяне на приоритетите и възможностите за финансиране за новия програмен период.

Срещата се състоя на 19.04.2023 г. в гр. Шумен. В нея присъстваха представители на областните и общински администрации от Североизточен район за планиране, бластните управители и кметове на общини от района, представители на ВиК оператори.

По време на форума ръководителят на Управляващия орган на ПОС 2021-2027 г., г-жа Галина Симеонова информира, че бюджетът на Програма „Околна среда“ е 3,5 млрд. лева и отново ще бъде разпределен по приоритети, идентични с тези в предходната програма – отпадъци, води, биоразнообразие и въздух. Тя уточни, че малко по-голям акцент ще бъде поставен върху приоритет, който също е с голяма важност - рискът от наводнения и свлачища.

По приоритет „Води“ в този програмен период над 60 процента от средствата следва да бъдат  бъдат предоставени за финансиране на проекти на ВиК дружества в Северна България. „По отношение на отпадъците в новата програма има голяма промяна. В предходните два програмни периода се предоставяха средства за предварително третиране и други дейности, свързани със смесени битови отпадъци. Ключовото за новата програма е, че вече всички инвестиции ще бъдат за разделно събиране на отпадъци, колкото се може по-близо до точката на генерирането им. Основната дейност в приоритет „Отпадъци“ сега е насочена към разделното събиране на биоразградимите отпадъци“, отбеляза г-жа Симеонова. 

По отношение на приоритет „Биоразнообразие“ ще продължи изпълнението на националната рамка за приоритетни действия по „Натура 2000“, но също така е предвиден голям ресурс за действия извън защитените зони по „Натура 2000“. Като интересен пример г-жа Симеонова посочи мерките за подпомагане на зоологическите градини.

По отношение на приоритет „Въздух“ през този програмен период ще бъдат подпомогнати 21 общини-бенефициенти чрез които ще се цели подобряване качеството на атмосферния въздух, както минимизиране или отпадане на възможни санкции по текущата наказателна процедура срещу страната ни с за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 .„Трябва да достигнем до над 80 000 домакинства, за да подменим печките им на твърдо гориво с нови, екологични отоплителни уреди.  Надяваме се да дадем старт и на една пилотна процедура за използване на възможностите за отопление чрез водородно гориво“, допълни ръководителят на Управляващия орган. Г-жа Симеонова обясни, че през периода 2014-2020 г. в  8 общини са инвестирани средства за подобряване чистотата на въздуха и са били подкрепени почти 25 000 домакинства.

Към момента са проведени два комитета за наблюдение на ПОС 2021-2027 г. и са одобрени критериите, по които да стартират седем нови процедури. През следващата седмица се очаква да бъде обявена първата от тях - процедурата „За по-чист въздух“ с 21 предефинирани бенефициенти и бюджет от 610 млн.лева.

Ръководителят на Управляващия орган г-жа Симеонова припомни, че през 2023 г.е нужно да се върви с големи крачки, тъй като две години от новия програмен период са вече изтекли.Тя допълни, че след двата предходни програмни  периода УО на ОПОС/ПОС има вече много натрупани механизми, действия и познания, че бенефициентите вече са на много по-добро ниво, и призова за устойчивост на изпълняваните проекти по програмата и търсене и използване от всички страни в процеса на възможностите за постигане на все по-добри и навременни резултати от всички предвидени за изпълнение мерки.

Презентация с представяне на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. може да видите тук.