Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG65AMPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование:  BG65AMPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г., са изменени, както следва:

  1. Текстът на т.13.3. Допустими разходи, раздел VII Непреки разходи, подточка а) „до 7 % от допустимите преки разходи по проекта“ се изменя както следва:

„а) в размер на 2 % от допустимите преки разходи по проекта“.

  1. Текстът на т.13.3. Допустими разходи, раздел VII Непреки разходи, подточка б) „до 15 % от допустимите преки разходи за персонал по проекта“ се изменя както следва:

„б) в размер на 15 % от допустимите преки разходи за персонал по проекта“.

  1. Посочените изменения са отразени в Раздел VII. Непреки разходи, т.11. „Косвени разходи“ от Инструкцията за разработване на бюджета, неразделна част от документацията по процедурата.
  2. Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 13.06.2023 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения –14.06.2023 г;

Индикативен срок за приключване на приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 14.07.2023 г;

Индикативен срок за сключване на административен договор/издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 14.08.2023 г.