Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман - фаза 1

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман - фаза 1

BG16M1OP001-1.001-0006-C01

Фонд

Кохезионен Фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Югозападен

Кратко описание на проекта

 

 

Основната цел на проекта е да се реализира модернизацията на железопътна линия София–Драгоман-граница с Република Сърбия: жп участък Волуяк–Драгоман (фаза 1) в съответствие с Регламент 1315/2013 за трансевропейската транспортна мрежа (TETM) „основна“ и „разширена“ мрежа и осигуряване на ефективен и ефикасен транспорт.

Проектът включва частично удвояване и модернизация на елементите на железопътната инфраструктура на жп участък Волуяк-Драгоман с дължина 33,34 км, съгласно изискванията на ТСОС и на Регламент 1315/2013 за скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товари влакове.

 

Описание на проекта и цели

В участък Волуяк-Петърч ще бъде удвоена приблизително 12 км жп линия, както и ще се изгради нова жп гара и нова спирка Костинброд. Коловозното развитие, контактната мрежа и пероните също ще бъдат изцяло модернизирани, като те ще предоставят достъпна среда за пътуващите. Ще бъде изградена нова тръбоканална мрежа за нуждите на системите за сигнализация, а системата SCADA ще се надгради.  Безопасността ще се гарантира чрез изграждане на нови пешеходни подлези/надлези и пътни надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво. В урбанизираните територии ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения и предпазни огради за районите около гарите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати, постижения, влияние 

Строителството на отсечката от Петърч до Драгоман включва включва модернизация с удвояване на жп участък от приблизително 17 км и 6,5 км модернизация на единична жп линия. В рамките на обекта са включени също дейности за модернизация на коловозно развитие, перони и контактна мрежа, както и изграждане на нова жп гара Сливница и ново приемно здание в Петърч. В Алдомировци е заложена реконструкция на приемното здания, а по протежението на целия железопътен участък ще бъдат модернизирани всички съоръжения на жп инфраструктурата. В рамките на проекта ще бъдат изградени 5 пътни надлеза, 2 жп надлеза, 1 жп естакада и нова водоотводна система за целия участък. За да бъде сведен до минимум шума за живеещите в района на гарите ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 3 864 м. Предвижда се и изграждане на нови маршрутни компютърни централизации (МКЦ) за гарите в участък Костинброд-Драгоман, нови телекомуникационни системи: оперативно-диспечерски комуникации, автоматични телефони, гарови часовници, информационна система за пътници, електрозахранване и видеонаблюдение. Ще бъдат изградени и обособени експлоатационни и технически помещения за персонала, поддържащ сигналните и телекомуникационните съоръжения.

Проектът ще допринесе за подобряване на свързаността на България с Централна и Западна Европа, както и за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт.

С изпълнението на проекта ще бъде постигната скорост до 160 км/ч., с което времепътуването от София до Драгоман с влак ще се съкрати от 62 на 32 минути.

 

 

Бюджет на проекта

304 333 486.81 лв.

% принос на ЕС

85 %

Европейско съфинансиранев лева

141 276 995.00 лв.

Национално съфинансиранев лева

24 931 234.41 лв.

Собствени средства

138 125 257.40 лв.

Начална дата

20.05.2019 г.

Финална дата

31.12.2023 г.

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1