Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), считано от 1 юни 2023 г., преминава към изцяло електронно подписване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП). АДБФП ще се изготвят в .pdf формат, ще се съгласуват в рамките на УО на ОПРР и ще бъдат изпращани за подпис към бенефициентите посредством Автоматизираната информационната система за управление на документооборота „Акстър офис“. Към всеки изпращан АДБФП ще има придружително писмо, с указания за подписването от страна на бенефициента, като след електронното подписване, документа следва да бъде върнат/изпратен в УО на ОПРР, за да бъде регистриран и в последствие въведен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Аналогична ще бъде и процедурата по сключване на изменения чрез анекс и прекратявания на АДБФП чрез допълнителни споразумения.

Цитираните промени ще бъдат отразени в последващо изменение на Методическите указания за изпълнение на договори за БФП по ОПРР 2014-2020. 

УО на ОПРР счита, че актуализирането на процедурата по подписване на АДБФП ще допринесе за оптимизиране на процесите, както за служителите на УО, така и за бенефициентите по ОПРР 2014-2020. Промените влизат в сила от 01.06.2023 г. и ще се прилагат за всички предстоящи за сключване/прекратяване АДБФП, както и за анексите, които все още не са процедирани на хартиен носител.